Rýchly kontakt: +421 56 64 317 11 | e-mail: info@lukacek.sk

Informácie o  spracúvaní osobných údajov

Riadne spracúvanie osobných údajov v zmysle platnej legislatívy je pre obchodnú spoločnosť Lukacek, s.r.o., veľmi dôležité a ochrana osobných údajov je prioritou. V tejto súvislosti by sme Vás radi informovali o spracúvaním osobných údajov v podmienkach obchodnej spoločnosti Lukacek, s.r.o., v spojení s novou právnou úpravou, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov („Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, („Zákon o ochrane osobných údajov“).

Vzhľadom na rozsiahlosť Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov, sme pre lepšiu prehľadnosť informácie o spracúvaní osobných údajov pripravili vo forme nasledujúcich otázok a odpovedí:

1. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je Lukacek, s.r.o., so sídlom: Močarianska 1537/10, 071 10 Michalovce, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 15607/V (ďalej aj “prevádzkovateľ).

2. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a na aký účel?

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci obchodnej činnosti prevádzkovateľa, za účelom poskytovania služieb klientom prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje slúžia výlučne pre potreby prevádzkovateľa a nebudú poskytnuté príjemcovi bez Vášho písomného súhlasu.

3. Aký je oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov?

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je obchodná činnosť a poskytovanie tovarov a služieb zákazníkom.

4. Aké subjekty majú prístup k vašim osobným údajom?

Z dôvodu zaistenia riadnej činnosti prevádzkovateľa majú k Vašim osobným údajom prístup aj tretie subjekty. Jedná sa napríklad o poskytovateľa účtovných služieb. Z dôvodu ochrany Vašich osobných údajov, máme s týmto subjektom uzatvorenú korektnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

5. Aké dlhé obdobie máme uložené Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania Vášho vzťahu s prevádzkovateľom. Po ukončení Vášho vzťahu a všetkých záväzkov vyplývajúcich so vzťahu s prevádzkovateľom uchovávame vaše osobné údaje počas obdobia, ktoré je vyžadované v zmysle platnej legislatívy.

6. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na prevádzkovateľa a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. Taktiež máte právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Svoje práva môžete uplatniť na mailovej adrese: info@lukacek.sk, prípadne písomne na adrese sídla prevádzkovateľa. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

7. Používame profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní vašich osobných údajov?

V rámci spracúvania osobných údajov nevyužívame automatizované informačné systémy a ani profilovanie.

Ak máte k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky, alebo pripomienky, kontaktujte nás prosím na emailovej adrese info@lukacek.sk, alebo priamo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa.

Lukacek s.r.o. 
Močarianska 10
071 01 Michalovce